Regulamin serwisu

Regulamin Świadczenia usługi zleć naprawę VER-TEL

Regulamin Świadczenia Usług Serwisu zleć naprawę Firmy VER-TEL (dalej „Regulamin”) określa warunki wykonywania usług Serwis zleć naprawę przez firmę VER-TEL DZIĘGIEL SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą w Toruniu, ul. Chełmińska 24, NIP 956-231-84-10. Serwis VER-TEL świadczy swoje usługi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Serwisu VER-TEL świadczenie usług serwisowych.

 2. W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków korespondencji elektronicznej. Klient wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez VER-TEL rozmów dokonanych przy użyciu tych środków.

 3. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).

 4. Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin.

 5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur VAT za wykonane usługi.

 6. Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez VER-TEL DZIĘGIEL SPÓŁKA JAWNA. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych w celu wykonania naprawy, rozpatrzenia reklamacji i pozostaje wiążąca w przyszłości, jeśli nie ulegnie zmianie cel przetwarzania. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do wglądu do swoich danych oraz ich uzupełniania lub poprawieniu.

I. Podstawowe zasady świadczenia usług Serwisu VER-TEL

 1. Podawana ceny Klientowi w trakcie składania zlecenia są orientacyjne, określone na podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez Serwis VER-TEL w ramach innych zleceń o podobnym charakterze. Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 2. VER-TEL wystawia Klientowi paragon lub fakturę VAT za wykonane usługi.

II. Zlecenie usługi

 1. Zlecenie usługi serwisowej składane jest wyłącznie za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu VER-TEL.

 2. Klient zobowiązany jest do umieszczenia w Zleceniu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu przez Serwis VER-TEL.

III. Transport

 1. Przekazanie sprzętu do siedziby Serwisu VER-TEL odbywa się wyłącznie za pomocą usługi kurierskiej zleconej przez Serwis VER-TEL po otrzymaniu Zlecenia.

 2. Serwis VER-TEL zapewnia opakowanie do transportu tylko w drodze powrotnej do klienta.

 3. Po dokonaniu naprawy Serwisu VER-TEL niezwłocznie przekazuje Klientowi naprawione urządzenie na podany przez niego adres. O wysyłce urządzenia Klient informowany jest e-mailem z numerem przesyłki.

 4. Wszystkie przesyłki są na czas transportu objęte ubezpieczeniem. Koszt ubezpieczenia ponosi Serwis VER-TEL.

IV. Diagnoza, wycena oraz naprawa

 1. Serwis VER-TEL dokonuje diagnozy urządzenia i w jej wyniku określa koszt usługi serwisowej.

 2. W przypadku braku innego postanowienia, diagnoza urządzenia jest dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez Klienta.

 3. Klient nie ponosi opłaty za diagnozę urządzenia.

 4. Serwis VER-TEL dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części, zamiennych lub, w przypadku ich niedostępności w obrocie na rynku polskim, ich wysokiej jakości zamienników

 5. W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez Klienta usterki, które skutkuje wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez Klienta, Serwisu VER-TEL zwróci się do niego o akceptację tego kosztu.

 6. Jeżeli Klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w zamówieniu, uważa się, że Klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowania zwrotnego.

 7. Serwisu VER-TEL nie wydaje uszkodzonych części.

V. Koszty usługi

2. Na całkowity koszt usługi składają się:

 1. koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych,

 2. koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych, jak: (SIM-lock, kopiowanie danych, zmiana oprogramowania itp…

 3. Koszt usługi serwisowej określany jest w wyniku diagnozy urządzenia, zaś pozostałe koszty podawane są Klientowi w trakcie składania Zlecenia.

 4. Składając Zlecenie Klient określa limit kosztu usługi serwisowej. Oznacza to, że Serwis VER-TEL nie ma obowiązku uzyskania od Klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi.

 5. W sytuacji, kiedy koszt usługi serwisowej przekracza limit określony przez Klienta, Serwis VER-TEL skontaktuje się z Klientem celem uzyskania akceptacji kosztów usługi serwisowej.

 6. Naprawa nie jest dokonywana, jeśli Klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowania zwrotnego.

VI. Płatność

1. Serwis VER-TEL udostępnia swoim Klientom następujące metody płatności:

 1. płatność przelewem na konto Serwisu VER-TEL,

 2. płatność za pobraniem,

 3. odbiór w naszym serwisie, płatność przy odbierze.

VII. Czas realizacji usługi

 1. Serwis VER-TEL deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, mierzonym od dnia wydania przez Klienta urządzenia kurierowi do dnia otrzymania naprawionego urządzenia z rąk kuriera.

   

 2. Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu o:

 • czas oczekiwania na akceptację przez Klienta kosztu naprawy,

 • czas oczekiwania na dokonanie przez Klienta zapłaty za usługę.

3. W szczególnych przypadkach (bardzo złożone uszkodzenia, urządzenia rzadko występujące w obrocie na rynku polskim, brak dostępności części w obrocie na rynku polskim) Serwis VER-TEL poinformuje Klienta o możliwym czasie realizacji Zlecenia w ciągu 5 dni od wydania przez Klienta urządzenia kurierowi. W przypadku braku zgody Klienta na zaproponowany termin urządzenie zwracane jest do Klienta, po uiszczeniu przez niego zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich oraz opakowania zwrotnego.

VIII. Wyłączenia odpowiedzialności

1. Serwis VER-TEL w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów danych przechowywanych w naprawianym urządzeniu.

2. Serwis VER-TEL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania Klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:

 1. zapewnia sztywność przesyłki,

 2. zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,

 3. uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,

 4. uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań.

3. Serwis VER-TEL nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została zlecona.

IX. Gwarancja i reklamacja

 1. Serwis VER-TEL udziela 90 dniowej gwarancji na swoje usługi.

 2. O ile nie uzgodniono inaczej, okres gwarancji dla napraw urządzeń po kontakcie z cieczą lub wilgocią wynosi 90 dni.

 3. Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:

 1. uszkodzeń spowodowanych zalaniem urządzenia cieczą lub wilgocią

 2. uszkodzeń mechanicznych

 3. uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego

 4. uszkodzenie plomby gwarancyjnej.

 5. uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych

 6. uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna

 7. uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak : nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące

 8. uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie

 9. uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub/i modyfikacji urządzenia, podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy

 10. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez e mail lub w siedzibie naszej firmy.

 11. Transport urządzenia odbywa się na zasadach określonych dla zleceń napraw, również w zakresie zryczałtowanych kosztów przesyłek kurierskich i opakowań.

 12. Serwis VER-TEL jest ustosunkować się do reklamacji złożonej przez Klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.

 13. Na podstawie diagnozy urządzenia Serwis VER-TEL naprawy lub podaje powody odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji.

 14. W przypadku odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji Klient podejmuje decyzję o:

 • podjęciu naprawy odpłatnej,

 • odesłaniu mu urządzenia w stanie, w jakim Serwis VER-TEL otrzymał.

X. Sytuacje szczególne

 1. Klient może, w drodze oświadczenia woli dokonać sprzedaży urządzenia (naprawionego lub nie) Serwisowi VER-TEL kwotę równą wymagalnemu zobowiązaniu Klienta wobec Serwisu VER-TEL.

 2. Jeżeli wskutek niedokonania przez Klienta zapłaty za usługę urządzenie nie zostanie przez niego odebrane, Serwis VER-TEL, zachowując szczególną staranność, podejmie nie mniej niż 3 próby kontaktu z Klientem w celu doprowadzenia do odbioru urządzenia. W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu 90 dni licząc od dnia poinformowania o zakończeniu naprawy - klient zostanie obciążony kosztami magazynowania urządzenia przekazanego do naprawy. Kwota będzie naliczana w wysokości 10 zł brutto za każdy dzień magazynowania. Jeżeli kwota magazynowania przekroczy rzeczywistą wartość sprzętu, zostanie on zutylizowany

3. W opisanych powyżej przypadkach własność urządzenia przechodzi na Serwis VER-TEL.

Toruń, 19.03.2021